Uwaga, oszuści podszywają się pod agencje na platformach społecznościowych!
Close
688CE84A-69B3-4183-AAEF-288688AF4E6E widoczni 101

regulamin

Regulamin konkursu: Studenci Widoczni na rynku pracy!

REGULAMIN KONKURSU “ Studenci Widoczni na rynku pracy!”

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest agencja marketingowa Widoczni Artur Wojczal.
2. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs “Studenci Widoczni na rynku pracy”.

II. Zasady Konkursu

1. Konkurs skierowany jest do studentów zainteresowanych zdobyciem doświadczenia z zakresu marketingu internetowego.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie do 15 czerwca 2019 roku na adres [email protected] zgłoszenia konkursowego, wpisując w tytule “Staż widoczni” a w treści swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz wybrane stanowisko z dwóch proponowanych - asystent ds. Google Ads lub copywriter.
3. Zgłoszenia muszą zawierać załączniki z listem motywacyjnym na ok. 2000 znaków, w formacie pliku doc lub pdf. Zgłoszenia bez załączników nie będą rozpatrywane.
4. W treści listu należy napisać kilka słów o sobie: kierunek studiów, zainteresowania, umiejętności, predyspozycje oraz krótkie umotywowanie swoich chęci podjęcia stażu.
5. Konkurs składa się z dwóch etapów. Po pierwszym etapie komisja wyłoni najciekawsze zgłoszenia. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani o wynikach 18 czerwca drogą telefoniczną lub mailową oraz zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

III. Przebieg konkursu

1. List motywacyjny, o którym mowa w pkt 2. należy przesłać do 15 czerwca 2019 roku.
2. Zadania wysłane po tym terminie nie wezmą udziału w konkursie.
3. Komisja konkursowa w składzie Artura Wojczala, Adrianny Nowak oraz Anny Zalewskiej wybierze autorów najlepszych prac. Osoby te o wynikach konkursu zostaną o tym poinformowane drogą mailową lub telefoniczną do 18 czerwca 2019 roku.
4. Wśród finalistów konkursu wyłoniony zostanie przez komisję jeden zwycięzca na każde stanowisko, który zostanie zaproszony na staż.
5. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
6. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi do 30 czerwca 2018 roku. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej telefonicznie lub drogą mailową.

IV. Nagrody

1. Nagrodą w konkursie jest 2-miesięczny staż w agencji marketingowej Widoczni.
2. Staż rozpocznie się 1 lipca 2019 roku. Organizator gwarantuje szkolenia wewnętrzne oraz opiekę niezbędną do odbycia stażu oraz wystawi referencję po odbyciu stażu.
3. Staż jest bezpłatny w okresie przeszkolenia, natomiast po pomyślnym okresie wdrożenia, kandydat otrzymuje ofertę pracy płatnej.

V. Wykorzystanie przesłanych prac i ochrona danych osobowych

1. Uczestnik konkursu poprzez udział w nim wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez organizatora przesłanych prac z poszanowaniem autorskich praw osobistych ich autorów.
2. Autorzy zgłoszonych prac udzielają organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej i bezterminowej licencji na ich wykorzystanie z poszanowaniem autorskich praw osobistych. Licencja obejmuje pola eksploatacji: rozpowszechnianie w sieci internet oraz w sieciach zamkniętych.
3. Uczestnik Konkursu, poprzez udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizowaniem konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
4. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że przekazujący oświadcza, iż nie naruszają one praw osób trzecich (w szczególności praw majątkowych i autorskich).

VI Postanowienia końcowe

1. Nadesłanie zgłoszenia do konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego regulaminu.
2. Informacji o konkursie udziela organizator – [email protected].